Mietteitä aluevaltuutettuna ja poliitikkona

14.09.2023

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus - yhdessä tehden hyvinvointialueemme strategian palvelulupauksen mukaisesti alueellamme on siirrytty aiemmasta sairaanhoitopiirijärjestelmästä hyvinvointialueeksi, jonka palveluiden toiminnoista vastaa aluevaltuusto. Aluehallitus ja lautakunnat valmistelevat asioita ja tuovat ne tiedoksi aluevaltuustolle, missä päätökset tehdään. Virkamiehet vastaavat asioiden valmisteluista ja operatiivisesta toteuttamisesta sitten omalta osaltaan.

Yhdeksän kuukautta on nyt hyvinvointialueemme  toiminut ja isoja päätöksiä on tehty ja toimintoja jalkautettu. Paljon on vielä tehtävää ja jatkuvaa kehittämistä ja muutosta tarvitaan myös tulevaisuudessa ja joustavuutta tarvitaan, jotta ongelmat saadaan korjattua mahdollisimman ketterästi. Ongelmiltakaan ei säästytä ja toimintojen turvaamiseen liittyy isoja riskejä, joista rahoitus ja osaavan henkilöstön saatavuus ovat maantieteellisen sijaintimme lisäksi isoimmat riskit.

SOTE-järjestämissuunnitelman mukaan alueellamme pyritään varmistamaan, että asiakkaamme/potilaamme saavat yhteen sovitettuja, monialaisella yhteistyöllä toteutettuja ja sujuvammin toimivia sote-palveluja. Alueemme palvelut ja tilat pyritään varmistamaan paremmin väestön palvelutarpeita vastaaviksi, digitalisaatiota ja teknologiaa tullaan hyödyntämään tehokkaammin ja tavoitteena on, että uudistamisen myötä alueelliset erot palveluihin pääsyssä ja toimintamalleissa pienenevät.

Huolia ja murheita on ollut myös esillä erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden, kotipalveluiden ja ikäihmisten palveluiden riittävyydestä. Näiden osalta riskit ja ongelmat on tunnistettu ja ongelmia pyritään ratkomaan joustavasti. Lisäksi alueemme erikoishoito on kuormittunut ja potilaat odottavat jonoissa hoitoon pääsyä. Tähän ongelmaan pyritään tulevaisuudessa vaikuttamaan siten, että matalan kynnyksen palveluita lisätään, ennalta ehkäisyyn panostetaan, seniorineuvola toimintaa käynnistetään, omalääkäri-hoitaja -mallia turvataan ainakin paljon palveluita tarvitseville, henkilöstön saatavuutta ja pitovoimaa parannetaan ja yhteistoimintaa varmistetaan alueen muiden toimijoiden kanssa.

Haasteita toimintojen turvaamiseksi tuo henkilöstön riittävyyden lisäksi alueemme maantieteelliset rajat. Henkilöstöä ei tule riittämään jokaiseen lakisääteiseen toimintaan aiempaan tapaan jokaiseen kuntaan, vaan toimintoja joudutaan yhdistelemään ja hoitoprosesseja hiomaan, jotta jokainen alueen asukas saa tarvitsemansa palvelut niin terveydenhuollon, sosiaalitoimen kuin pelastuspalveluidenkin osalta. Tähän on varauduttu muun muassa logistiikkakeskuksen suunnitelmilla, koska potilaiden siirrot ovat myös tulevaisuudessa arkipäivää alueellamme. Aina kun se on mahdollista, potilas ja asiakas pyritään hoitamaan mahdollisimman lähellä omaa kotipaikkaa. Tarpeellisen hoidon tai palvelun turvaamiseksi tätä ei pystytä jatkossakaan aina varmistamaan, mutta jatkossa pyrimme varmistamaan, että jokainen saa osaavan ja oikea-aikaisen hoidon tarpeidensa mukaan ja henkilöstön osaaminen turvataan jokaiseen tehtävään.

Digitaalisten palveluiden ja Digi-Sote -keskuksen toiminnan avulla varmistamme alueemme palveluja tulevaisuudessa ja näiden palveluiden osalta tärkeää on, että digitaalinen palvelu korvaa jotakin muuta palvelua vaikuttavasti eikä lisää työmäärää entisestään, joten kehittämisessä tarvitaan alan tekijöiden jatkuvaa mukana oloa.