Aluevaalien ennakkoäänestys on alkanut 12.1.2022

14.01.2022

Aluevaalit ovat käynnistyneet ennakkoäänestyksellä 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä lähestyy 23.1.2022. Uudet päättäjät ottavat vaalien jälkeen vastuun alueemme sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden strategian luomisesta, jotta jokainen alueen asukas saa tasavertaiset mahdollisuudet hyvään hoitoon, tukeen ja apuun.

Alueemme valmistelut ovat jo pitkällä ja perustason toimintoja on suunnitelmilla pyritty vahvistamaan ja varmistamaan ja alueemme terveyskeskuksiin on tavoitteena saada 1000 uutta lääkäriä huolehtimaan muun muassa ennalta ehkäisevästä terveydenhoidosta, matalan kynnyksen sairaanhoidollisten palveluiden tuottamisesta, oikean hoidon arvioinnin tekemisestä, kansansairauksien tarpeellisesta seurannasta, päihde- ja mielenterveysongelmien osaavasta ja nopeasta hoidon aloituksesta, lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja sairaanhoidosta ja ikäihmisten kotona pärjäämisen tukemisesta tarpeellisilla kotisairaanhoidon palveluilla.

Lisäksi digitaalisia palveluja kehitetään enemmän potilaita ja asiakkaita palveleviksi, saumattomiksi ja ammattilaisten avuksi ja päällekkäisyyksiä karsitaan. Omahoidon ja -seurannan tukeminen on yksi merkittävä alue digitaalisuuden hyödyntämisessä, samoin etävastaanotot pitkien välimatkojen ja ketteryytensä vuoksi. Liikkuvat palvelut, joiden avulla jalkautetaan perinteisiä lähipalveluja lähemmäs haja-asutusalueilla asuvia ja toimivat kuljetuspalvelut ovat tietysti tulevaisuutta palvelujen varmistamisessa. Seiniä tärkeämmäksi nousee kyky luoda strategia, jonka avulla jokainen alueen asukas saa oikea-aikaiset sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastuspalvelut tasavertaisesti.

Työnjako lääkäreiden ja sairaanhoitajien ja muiden terveysalan ammattilaisten kesken on myös yksi tärkeä kehittämiskohde ja siellä tavoitteena on varmistaa tarvittavia työparimalleja huomioiden kuitenkin, ettei päällekkäistä työtä tehdä ja erityisen tärkeää on jokaisen koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen koulutuksen mukaisen osaamisen hyötykäyttö tulevaisuudessa yhä enemmän, jotta kaikki hoitoa ja apua tarvitsevat saavat oikea-aikaisen hoidon ja avun. Tämä tarkoittaa, että lääkärit keskittyvät siihen mihin heidät on koulutettu ja sairaanhoitajien ammattitaitoa hyödynnetään korkean koulutuksen mukaisesti itsenäiseen hoitotyöhön ja päätöksentekoon toivottavasti tulevaisuudessa yhä enemmän ja myös muiden koulutettujen ammattilaisten osaaminen hyödynnetään yhä paremmin.

Sosiaalipalveluiden osalta ennalta ehkäisevät matalan kynnyksen palvelut löytyvät tulevaisuuden SOTE-keskuksista moniammatillisten palveluiden tarjonnalla. Kotipalvelut ja kotona asumisen tukeminen ovat tärkeitä keinoja varmistaa kalliiden ongelmien syntymistä. Psyykkistä tukea tarvitseville terveydenhuollon palveluiden ohella turvataan monipuolisesti toimintakykyä ylläpitäviä ja osallisuutta lisääviä palveluja, jottei ketään jätetä yksin. Lasten, nuorten ja perheiden arjen ja elämän tueksi kehitetään yhä enemmän arkea tukevia palveluja ja perustarpeiden toteutumista vahvistavia palveluja.

Tavoitteena on sekä varmistaa palvelujen saatavuutta että vaikuttavuutta ja laatua ja hillitä kustannusten nousua. Seitsemän päivän hoitotakuu on hyvä askel kohti ennakoivaa, varhaisen hoidon ja avun käynnistämistä, joka pitkällä aikavälillä vähentää raskaiden ja kalliimpien palvelujen tarvetta sekä ihmistä ajatellen epäinhimillisten ongelmien syntymistä.