Ajatuksia aluevaaleista

03.01.2022

Mitä odotan hyvinvointialueelta asukkaana? Miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut muuttuvat, kun niistä vastaa hyvinvointialueemme aluevaltuusto? Nämä ovat kysymyksiä, jotka monia askarruttavat ja toivotaan, että palvelut säilyvät lähellä ihmisiä ja jopa paranevat. Itse olen seurannut erityisesti terveydenhuollon palvelujen kehitystä ja muutoksia toimiessani sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa ja monenlaisia muutoksia olen vuosien varrella kohdannut. Strategiset tavoitteet ovat olleet tarpeellisten palvelujen tuottamisessa aina hieman erilaisilla painotuksilla, mutta kuitenkin potilasta ja asiakasta ajatellen. Käytäntö ei aina ole toiminut potilasta ajatellen parhaalla mahdollisella tavalla erilaisista syistä johtuen eikä 'isoa laivaa' ole helppo nopeasti kääntää uuteen suuntaan. Aina ei ole myöskään onnistuttu tuottamaan kaikkia tarpeellisia palveluja oikea-aikaisesti ja välillä on ollut pula tekijöistä eli terveydenhuollon ammattilaisista, joka on vaikeuttanut oikea-aikaisten palvelujen tuottamista ja nyt viimeisimpänä haasteena on ollut maailmaa kiertävä pandemia, joka on ohjannut ainakin terveydenhuollossa jo valmiiksi riittämättömiä resursseja pandemiapotilaiden hoitoon eri tavoilla pois muusta perustyöstä.

Ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen, ihmisten liikkuvuus ja teknologian ja hoidon nopea kehittyminen tuovat myös tulevaisuudessa haasteita palvelujen tarjoamiselle oikea-aikaisesti, joten strategian luominen, lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden turvaaminen, hoitopolkujen ja hoitoprosessien hiominen, päällekkäisen työn karsiminen ja teknologian valjastaminen tehokkaaseen hyötykäyttöön ovat tärkeitä toimintoja palvelujen turvaamisessa. Tulevan hyvinvointialueemme strategian luovat aluevaltuutetut kansallisten suositusten ja lakisääteisten ohjeistusten mukaisesti ja strategian käytäntöön viennistä vastaavat organisaatioiden ja yritysten operatiivisesta johdosta vastaavat ja käytännön toteuttavat perustyössä toimivat, joten on tärkeää, että näiden toimijoiden välinen yhteistyö toimii ja tahto toteuttaa alueen lakisääteiset palvelut on yhteinen.

Tulevaisuudessa joudutaan miettimään perinteisten terveyskeskuspalveluiden sijasta myös muita lähipalveluiden toteuttamistapoja, jotta jokaiselle voidaan toteuttaa oikea-aikaiset sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastuspalvelut. Seiniä tärkeämmäksi nouseekin kyky luoda strategia, jonka avulla lähipalvelut toimivat potilaita ja asiakkaita ajatellen laadukkaasti, enemmän apua tarvitseva saa enemmän ohjausta ja itsenäisemmin selviytyvän avuksi tuodaan lähipalvelujen lisäksi digitaalisia ratkaisuja. Uskoisin, että näin myös lähipalvelut saadaan  paremmin potilaiden ja asiakkaiden hyödyksi. Liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut ovat myös tulevaisuuden lähipalveluja.

Työnjakoa perus- ja erikoisosaamisen kesken täytyy siis tulevaisuudessa yhä enemmän hioa saumattomaksi ja hoitoprosessit ja hoitopolut potilasta ja asiakasta palveleviksi, jotta päällekkäinen työ saadaan mahdollisimman vähäiseksi ja siten resurssit tehokkaaseen käyttöön ja potilas ja asiakas tietää mistä minkäkin palvelun saa. Ennalta ehkäisy ja matalan kynnyksen palvelut ovat keino hallita vaativimpien ja enemmän resursseja vaativien hoitojen ja palvelujen kysyntää, joten niihin täytyy tulevaisuudessa keskittää riittävästi resursseja.

Tärkeää on turvata jokaisen mukana pysymistä osana yhteiskuntaa sairauksista tai avuntarpeesta riippumatta ja se vaatii varhaista ongelmien tunnistamista, resurssien oikeaa suuntaamista, sujuvaa työnjakoa ja yhteistyötä ja myös kolmannen sektorin mukana olemista palvelujen tuottamisessa.

Oman haasteensa tuo osaavan henkilöstön riittävyys, joten tähän täytyy myös tulevaisuudessa panostaa, koska osaava henkilöstö on myös tärkein voimavara laadun varmistamisessa ja oikea-aikaisen hoidon toteutumisessa ja henkilöstön riittävyys onkin yksi suurimmista riskeistä oikea-aikaisen hoidon toteutumiseksi tulevaisuudessa. 

Uusi toimintamalli varmistaa kuitenkin lakisääteisten oikea-aikaisten palvelujen toteutumista yhdenvertaisesti kaikille, joten suunta on oikea ja valmistelut alueellamme ovat olleet jo hyvässä vauhdissa ja päättäjien on siten helpompi työnsä aloittaa vaalien jälkeen.